Regulamin Wypożyczalni

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni produktów twórcy „Mr Tatting” której właścicielem jest Michał Ziob Mr Tatting ul. Wiśniowa 7, 41-923 Bytom.

2. Działalnością wypożyczalni jest wypożyczanie biżuterii, kompletów biżuterii, masek oraz innych dzieł dalej zwanych „produktami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.

3. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia produktu, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia produktu zobowiązany jest do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia.

5. Za wypożyczenie produktów Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za produkty w momencie rezerwacji, zaliczka ta jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji produktów. W przypadku rezerwacji produktów, rezerwacja ta wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia w sytuacji gdy produkt ten nie zostanie odebrany.

6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji produktu w przypadku gdy ten z przyczyn od wypożyczalni niezależnych uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego produktu.

7. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy Wypożyczenia.

8. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości produktu a w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie produktu akceptacji jego stanu jako „nienaruszonego”.

9. Wypożyczający zobowiązuje się do używania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ingerowania w ich wygląd.

10. Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem produktu przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.

11. Przy wypożyczeniu wysyłkowym Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca wspomnianą wysyłkę.

12. W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu produktu lub produkt ten będzie zniszczony lub nie kompletny zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego produktu. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością produktu. W przypadku wypożyczenia wysyłkowego opłata ta zostanie potrącona z kaucji.

13. Produkt należy zwrócić wyczyszczony.

14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony produkt przez cały okres wypożyczenia.

15. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia czyli nie oddania produktu w wyznaczonym terminie, zwanego dalej Przetrzymaniem Produktu, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat: za każdą dobę Przetrzymania Produktu – opłata w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres. W przypadku Przetrzymania Produktu dłuższego niż 30 dni kwota zaległych należności wynosić będzie kwotę wypożyczenia produktu pomnożoną przez ilość dni zwłoki powiększoną o wartość Przetrzymanego Produktu ustaloną przez właściciela Wypożyczalni w oparciu o ceny rynkowe produktu.

16. W przypadku Przetrzymania Produktu dłuższego niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczonego Produktu.

18. Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości produkty mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.

19. Wszystkie roszczenia Wypożyczalni względem Wypożyczających zawarte w tym Regulaminie są aktualne, a Wypożyczalnia uprawniona jest do ich dochodzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

z dnia 25.05.2018 r. wersja 1.0

Działając stosownie do przepisów RODO, jako Administrator Pańskich Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o:

Tożsamość Administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Michał Ziob, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Michał Ziob Mr Tatting z siedzibą w Bytomiu (41-923), przy ul. Wiśniowej 7, NIP 626-300-05-03, REGON 385048942 (zwany dalej: „Administratorem”)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także w sprawach Państwa żądań, można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: kontakt@mrtatting.pl

– adres:Michał Ziob Mr Tatting z siedzibą w Bytomiu (41-923), przy ul. Wiśniowej 7.

Źródło Państwa danych osobowych.

Administrator dysponuje Państwa danymi osobowymi albo w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa, albo w związku z przekazaniem ich przez Państwa, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora pod adresem www.mrtatting.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przekazania Administratorowi danych nie wrażliwych, podstawą przetwarzania przez Administratora Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania umowy zawieranej z Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. W przypadku, gdy nie wiąże Państwa z administratorem żadna umowa.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest ze świadczeniem na Państwa rzecz, usług związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, bądź w związku z innymi umowami zawartymi z Administratorem. Celem przetwarzania Pańskich danych jest umożliwienie Administratorowi prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych z Państwem.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują (np. przez formularz kontaktowy, telefon, email).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej urzędom publicznym (takim jak urzędy skarbowe) lub ubezpieczycielowi Administratora (u którego Administrator posiada wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).

Państwa dane mogą zostać przekazane kancelarii prawnej obsługującej Administratora.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona).

Państwa dane mogą być przekazane współpracującym z Administratorem firmom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora, w tym firmom zajmującym się utrzymaniem systemów informatycznych Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, współpracującym z Administratorem w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do Państw trzecich.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Administrator zakończył wykonanie umowy na Państwa rzecz.

Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Administratora, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa Administratorowi danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Administratorem umowy, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa Administratorowi ww. danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy, jak i zrealizować jej na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Administrator wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przesyłanym przez Administratora formularzu. W celu umożliwienia Administratorowi zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Administrator wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.